Kodanikealgatus Võrdsed, Briti-Eesti Kaubanduskoda ja
Välisinvestorite Nõukogu kuulutavad välja #paygapEE kampaania

Rahvusvahelisel naistepäeval, 8 märtsil, kuulutab kodanikealgatus Võrdsed
välja aastapikkuse kampaania, mille raames vaadeldakse naiste olukorda
Eestis ning Euroopa Liidu suurimat palgalõhet läbi erinevate temaatiliste
seminaride, konverentside ja mõttekodade. Kampaania raames kogutakse
uuele valitsusele ettepanekud ja parima praktika näited seadusandluse
parandamiseks, et lõpetada Eesti naiste kaua kestnud ebavõrdne olukord
tööturul. Kampaania päädib 8 märtsil 2020 välja antava raamatu ning
konverentsiga.

Kampaania eesmärgiks on saada valitsuselt konkreetne arengukava sisuliste
meetmetega soolise palgalõhe vähendamiseks ning soolise võrdõiguslikkuse
nõukogu moodustamine vastavalt 2004 vastu võetud seadusele. Nii Välisinvestorite
Nõukogule kui Briti-Eesti Kaubanduskojale, läbi mille on esindatud u 80% Eestisse
otse tulevatest välisinvesteeringutest, teevad muret suur palgalõhe, naiste vähene
esindatus (riigi)firmade juhatustes ja nõukogudes ning vähene ettevõtlusaktiivsus.
“Kuigi hetkel on naised hõivamas Eesti avalikus elus kahte mõjukaimat positsiooni,
hoitakse teisi tagasi – ning just suure palgalõhe poolt. Olles regionaalselt oluline
arvamuse kujundaja ning tehnoloogialiider, peame neid probleeme kiiremas korras
adresseerima, kui soovime hoida ja kinnitada oma atraktiivsust mitte lihtsalt
investeerimise sihtkohana vaid ka kvaliteetse elu ja tööpaigana kodustele talentidele,
kes välisriikidest tagasi soovivad tulla” ütles Philip Marsdale, Briti-Eesti
Kaubanduskoja juhatuse esimees.

Programm algab 25 aprillil tehnoloogiaseminariga, mis toimub koostöös Google
Women Techmakers Eestiga ning käsitleb tehisintellekti võrdõiguslikkuse
võimaldajana. Võrdsed on kodanikealgatus, mis koosneb Eestis tegutsevatest
ettevõtjatest ja aktiivsetest oma valdkonna spetsialistidest, mis kogus eelmisel aastal
üle 1000 allkirja toetamaks võrdõiguslikkuse seaduse muudatusi ning esitas oma
ettepanekud Riigikogule ja Põhiseaduskomisjonile. Rohkem infot ja ürituste
programm lisatakse jooksvalt www.vordsed.ee. Meediakontakt: Karen K Burns,
BECC juhatuse liige, +372 55589 277

 

 

Grassroots movement VÕRDSED together with British-Estonian
Chamber of Commerce and in conjunction with Foreign Investors’
Council Estonia announce #paygapEE campaign

Coinciding with International Women’s Day on 8th March, grassroots
movement Võrdsed is announcing a one-year-long campaign to look at gender
pay gap, equal representation and other related issues in Estonian society
through various seminars, panels and conferences. As part of this campaign,
Võrdsed will be presenting and gathering best practice and guidance from
around the world to present to the new government in order for them to put a
stop to the unfair treatment of women in the labour market. The campaign will
end on International Women’s Day 2020 with a book launch and conference.

The main aim of the campaign is to get a concrete roadmap from the Govt in dealing
with these issues and establishing the equality commission as per equal rights law
enacted in 2004. The campaign is supported by British-Estonian Chamber of
Commerce (BECC) and Foreign Investors’ Council Estonia (FICE), through which
around 80% of direct foreign investment to Estonia are represented. Both BECC and
FICE are worried about the large gender pay gap, lack of women on
(state)companies’ boards and their low levels among entrepreneurs. ‘Whilst women
currently occupy the most influential positions in Estonian public life, others are being
held back – particularly by a significant pay gap. As a regional influencer and tech
leader, we need to address these issues urgently if we are to retain and reinforce our
attractiveness not just to investment but to home grown talent wishing to return from
abroad,’ said Phil Marsdale, Chair of BECC.

The programme will kick off on the 25th April with a tech seminar, held in conjunction
with Google Women Techmakers Estonia, focussing on the topic of AI as an equality
enabler. Võrdsed, comprising of entrepreneurs and specialists, gathered over 1000
signatures for Estonian Parliament last year and presented its recommendations to
the Constitutional Committee. More info and events programme will be updated
via www.vordsed.ee in due course. Media contact Karen K Burns, BECC Board
Member, +372 555 89 277